העגלה ריקה

תנאי שימוש

(עדכון אחרון 20 בפברואר, 2022)

כללי

אנו, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ, ח.פ 520036302 ("תדיראן" או "תדיראן" או "אנחנו") מברכים אותך על שימושך באתר תדיראן (להלן: "האתר") המאפשר, בין היתר, רכישה מקוונת של מוצרים המיובאים ו/או מיוצרים והמשווקים על ידי תדיראן ואשר להם מספקת תדיראן אחריות ושירות לאחר מכירה כנדרש על פי דין (להלן: "המוצרים") וכן מאפשר שימוש בצ'אט תדיראן (להלן: צ'אט תדיראן") כל שימוש באתר על ידי משתמש (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") יעשה בהתאם למפורט בתנאי השימוש.

יצוין כי תדיראן נושאת את "תו אמון הציבור" אשר הינו מוענק ע"י ארגון אמון הציבור (ארגון ללא מטרות רווח) לארגונים אשר עומדים בתנאי ארגון הציבור ואשר מחויבים לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע הארגון. עוד יצוין כי תו אמון הציבור הינו הצהרה של תדיראן כלפי ציבור לקוחותיה כי החברה נתונה להליך בקרה של אמון הציבור וכי היא מתחייבת לתקן לקויים שימצאו בהתנהלותה.

 1. הסכמה לתנאי השימוש
  • אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באתר. בעצם השימוש באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של תדיראן (להלן, ביחד – "התנאים") וכי אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר וכן הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין תדיראן לבינך.
  • אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באתר.
  • התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
  • תדיראן רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה. נודיע לך על כל שינוי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" באתר. שינויים אלו ייכנסו לתוקף באופן מידי.
  • לכל שאלה ניתן לפנות לתדיראן בטל' 1700-077-176 בימים א' עד ה' בין השעות 08:00-16:30, ימי  שישי וערבי חג בין השעות 08:00-12:00 וחול המועד בין השעות 08:00-14:00 (להלן: "שעות פעילות") ו/או במייל [email protected].
 2. מדיניות פרטיות
  • תדיראן מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עמה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באתר.
  • מדיניות הפרטיות של תדיראן, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי תדיראן מתוארים במדיניות הפרטיות של האתר המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה, והמופיעה להלן
  • הנך מסכים ומאשר כי תדיראן תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות.
 3. תנאים לביצוע רכישות באתר
  • מובהר כי מחירי המוצרים כמופיע באתר הינם תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
  • רכישת המוצר באתר תהיה כפופה לתנאים המצטברים כמפורט להלן:
   • המשתתף קרא את התנאים ואישרם באופן שנקבע באתר.
   • המשתמש הינו בגיר (שמלאו לו 18) וכשר משפטית, בעל חשבון דואר אלקטרוני פעיל, אשר רוכש מוצר לדירת מגורים, לשימוש ביתי ועצמי בלבד. מובהר כי לא ניתן לעשות שימוש מסחרי במוצר למעט אם נאמר אחרת באתר.
   • המשתמש נרשם לאתר וסיפק את פרטי ההתקשרות הרלוונטיים כנדרש, כולל כתובת למשלוח המוצר, כאשר הם מלאים ומדויקים וזאת לצורך ביצוע עסקת הרכישה (להלן: "פרטי ההתקשרות").
   • העסקה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף אשר הונפק בישראל, על ידי חברת אשראי מוכרת.
   • העסקה אושרה על ידי חברת האשראי.
   • הכתובת למשלוח המוצרים נמצאת בישראל, במפת החלוקה של רשות הדואר.

 

 • תדיראן תספק את המוצר למשתמש ובלבד שהעסקה אושרה על ידי חברת האשראי, תמורת המוצר שולמה באופן מלא על ידי המשתתף והמוצר נמצא במלאי. ככל שעסקת הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תדיראן תעדכן את המשתתף ובמקרה כזה יראו את רכישת המוצר כאילו לא בוצעה.
 • לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי והחברה, ישלח למשתמש במייל הודעת אישור הזמנה ולאחר מכן תפעל החברה לביצוע אספקת המוצר למשתמש.
 • מועד אספקת המוצר יהיה עד 7 ימי עסקים מיום קבלת אישור העסקה על ידי חברת האשראי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון.
 • קבלת המוצר ע"י הלקוח במועד המסירה תהווה אישור לכך שהמוצר תקין וכי הלקוח קיבל את המוצר לשביעות רצונו.
 1. ביטול עסקה
  • ביטול עסקה על ידי המשתמש
   • המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר אשר בוצעה באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וזאת ע"י מתן הודעה לחברת בדרכים הבאות: פניה אל מוקד השירות בחברה בטלפון 1700-077-176 במהלך שעות הפעילות ו/או באמצעות מייל     [email protected].
   • המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת ההסכם לפי המאוחר מביניהם. במקרה כאמור, המשתמש יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי עסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם וכן יידרש להחזיר את המוצר לתדיראן או לחילופין, תדיראן תתאם את מועד איסוף המוצר, באמצעות חברת ההובלה של תדיראן, על חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
   • בעסקת שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים ממועד עשייתה או מיום קבלת הסכם הרכישה לפי המאוחר, בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין תדיראן ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
   • ככל שהביטול נגרם בשל פגם במוצר או עקב אי התאמה בן המוצר, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תדיראן, תחזיר תדיראן למשתתף בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתתף, תבטל את חיובו של המשתתף בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהמשתתף דמי ביטול כלשהם. ככל שקיבל המשתתף את המוצר, עליו להעמידו לרשות תדיראן במקום שבו נמסר לו המוצר ולהודיע על כך לתדיראן.
  • ביטול עסקה על ידי תדיראן

תדיראן תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים;

 • נפלה טעות סופר בהצעה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 • ככל שיתברר כי ביצוע ההזמנה כרוך בפעילות שאינה חוקית;
 • במקרה של כוח עליון ו/או גורמים שאינם בשליטתה של תדיראן המונעים את המשך ביצוע ההזמנה ו/או ניהולה באופן תקין ו/או את אספקת המוצר;
 • בהיעדר פרטיו המלאים והמדויקים של המשתמש;
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו;
 • במקרה בו המשתתף לא עמד בהתחייבויותיו לתשלום התמורה עבור המוצר;
 • הודעה על ביטול ההזמנה תיעשה באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר המשתמש.
 • במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תדיראן ו/או מי מטעמה.

 

 1. הגבלת אחריות
  • במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר ותכניו ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS).
  • בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על תדיראן לא תוטל כל אחריות בעניין התאמת המוצר למטרה מסוימת, לצרכיו או לדרישותיו של המשתמש, מאפייניו או מגבלותיו של המוצר וכן לכל נזק שיגרם לקוח בשל השימוש ו/או אי יכולתו של המשתמש להשתמש באתר ו/או בצ'אט תדיראן.
  • תדיראן אינה מתחייבת (1) כי האתר ותכניו הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות אחרות (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר באופן מיידי (3) כי תוצאות השימוש באתר יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו, (4) כי האתר מוגן באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע של המשתמש, (5) בנסיבות בהן יובא לידיעת תדיראן כי מידע באתר אינו שלם או לחילופין נפלה בו טעות, תפעל תדיראן לתיקון הטעות בהקדם האפשרי, ואולם תדיראן אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.
  • תדיראן לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים), תקלות הנובעות מספקי אינטרנט טלקומוניקציה וחשמל, נזק שייגרם לך כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע אודותיך עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים.
  • היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
  • כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. מובהר כי במקרה בו יתברר שמוצר אזל מהמלאי, תדיראן תפעל ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים האישיים ותיידע אותו על אי זמינות המלאי ועל אי השלמת הרכישה. למען הסר ספק, תדיראן לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של תדיראן להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.
  • מודגש כי תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד וכי ככל שנפלה טעות בתיאור המוצר, צבעו, צורתו ו/או מאפיין אחר של המוצר הדבר לא יחייב את תדיראן ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
 2. מאגרי מידע
  • המשתתף מצהיר כי פרטי ההתקשרות אשר ימסור המשתתף יוחזקו וישמרו, כולם או חלקם, במאגר המידע של החברה ו/או אצל גוף אחר מטעמה, אשר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע ולהעבירו לצדדים שלישיים לצורך ביצוע עסקת הרכישה, לצורך פניה ללקוח בהצעות מסחריות ופרסומיות בקשר עם מוצרי ושירותי החברה בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא"ל. המשתתף מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה, לרבות על פי סעיף 30 לחוק התקשורת, התשס"ח -2008 או כל חוק ותקנה רלבנטיים אחרים.
  • המשתתף רשאי לבקש מהחברה בכל עת למחוק את פרטיו ממאגר המידע של החברה על ידי פניה לחברה בכתובת רבניצקי 9 ת.ד 2603, פתח תקווה מיקוד 4912502, באמצעות דואר אלקטרוני, [email protected] עם זאת החברה אינה יכולה להבטיח כי מידע זה ימחק באופן מידי מאגר המידע ו/או כי ביכולתה למחוק את המידע אשר נאסף והעובר לצדדים שלישיים.
 3. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  • כל הנמצא באתר זה, הינו רכושה הבלעדי של תדיראן, ובכלל זה  מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של תדיראן היא אסורה בהחלט.
  • זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מידע סודי, ואיסוף המידע האישי של הגולשים הינו בבעלותה ו/או בשליטתה של תדיראן.
  • הלוגואים של תדיראן ושאר המזהים הקניינים המשמשים את תדיראן בקשר עם האתר (להלן – "סימני המסחר של תדיראן") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של תדיראן, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של תדיראן ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.
 4. שיפוי
  • המשתמש מסכים לשפות את תדיראן מפני ונגד כל תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם תדיראן.
 5. שונות
  • בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012, המשתמש ו/או מי מטעמו רשאי למסור לחברה או מי מטעמה במעמד האספקה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומה למוצר שנמכר ללא תשלום נוסף.
  • תדיראן רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום, להפסיק, למנוע גישה לרכישה ו/או לאתר ככל שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין.
  • תדיראן שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן ומכל סיבה אחרת ו/או לשנות את מחיר ומגוון המוצרים.
  • השימוש באתר זה וכל הנובע ממנו, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, כפופים לדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו סמכות השיפוט הבלעדית.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או  מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  • המידע, התכנים באתר והשירותים הכלולים באתר וכל מטרתם לספק מידע ולהרחיב את הידע האישי של המשתמש ואין לראות בהם כהמלצה ו/או התייעצות ו/או חוות דעת. הסתמכות על האמור באתר הינה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

✖

שירות לקוחות

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג