✖

שירות לקוחות

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג חנות חשמל

מדיניות הפרטיות

תאריך עדכון אחרון  16/02/22

אנו, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לרבות החברות הבנות והחברות השותפות בקבוצה ("תדיראן" או "החברה" או "אנחנו"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר האינטרנט התדמיתי שכתובתו Tadiran-group.co.il (להלן: "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. האתר נועד לצורך פרסום, שיווק ומתן שירות וייעוץ ללקוחות (להלן: "השירותים"). אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, המופיעים בלינק הבא:  https://www.tadiran-group.co.il/term-of-use/ )להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין תדיראן.

החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל המעודכנת במערכות החברה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שההודעה נמסרה. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

הסכמה 

חלק מהשירותים באתר ובשירות טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון פרטי התקשרות של המשתמש. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע האמור, אלא אם צוין אחרת, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור מהווה תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר.

השימוש באתר ואיסוף פרטים אישיים

בעת השימוש באתר תוכל לרכוש את מוצרי החברה, לקבל מידע אינפורמטיבי ושיווקי אודות המוצרים של החברה, לקבל ייעוץ בבחירת מזגן חדש, שירות לקוחות, הפעלת אחריות למזגן חדש, הוראות שימוש במזגן וכיו"ב. לצורך השימוש בחלק מהשירותים תצטרך למסור לנו פרטים אישיים אודותיך כמפורט להלן:

מידע שאתה מספק לנו: בעת השימוש בחלק מהשירותים המוצעים לך באתר עליך לספק לנו מידע אישי ומזהה כדוגמת שם ושם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני ועיר מגורים. מידע זה נדרש לצורך השלמת קבלת השירותים ו/או כדי שנוכל ליצור קשר איתך בעקבות פנייתך. 

פרטי תשלום: לצורך הרחבת אחריות וביצוע תשלום, תופנה לדף אינטרנט של צד שלישי בו יהיה עליך להזין פרטי כרטיס אשראי. תדיראן לא אוספת ו/או שומרת את פרטי התשלום שלך אלא נעזרת בשירותים של סולק חיצוני אשר עומד בדרישות תקן DSS PCI לסליקת כרטיסי אשראי.

מידע שתדיראן אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש באתר, תדיראן אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לאתר. המידע הנשלח אלינו כולל, בין היתר: נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, כתובת IP של המחשב, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתרים ומהם, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookie ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy.

מידע שמתקבל מצדדים שלישיים: אנחנו מקבלים מפעם לפעם מידע אישי אודות לקוחות, כגון שם ושם משפחה, כתובת ומספר טלפון ממתקינים שעובדים עם תדיראן על מנת לסייע ללקוח לקבל שירות מתדיראן.

מאגרי מידע ואבטחת מידע
המידע שתמסור בעת שימושך באתר האינטרנט, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר האינטרנט, ישמרו במאגרי המידע הרשומים של תדיראן, אשר תעשה שימוש במידע על  פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

תדיראן מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי שנמסר לנו מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לחברה שירותי ענן. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. תדיראן אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

שימוש במידע

תדיראן אוספת את המידע על מנת לספק לך את השימוש והשירותים באתר וכדי לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך באתר. תדיראן תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך בהתאם למסמך זה, כדי להציע, לפרסם ולשווק לך את השירותים, לרשום אותך ולהעניק לך את השירותים שעשויים לעניין אותך, לאמת את זהותך, לשפר את חווית השימוש שלך באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו"ב.

העברת מידע לצדדים שלישיים:

תדיראן לא תעביר לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין.
  3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  7. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, תדיראן מספקת מידע אישי לגופים הקשורים אליה או לגופים אחרים שתדיראן משתפת איתם פעולה ונותן בהם אמון (חברות המספקות לתדיראן שירותי סליקה, מתקינים, שירותי גיבוי וכדו') לפי ההוראות שלה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלה, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. 
  8. תדיראן משתמשת ב"קומבוקס" כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי התקשורת הדיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע"י "קומבוקס" לחצו כאן
  9. באופן אנונימי תדיראן עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי עם כלל הציבור כגון מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

שיווק

לא נמכור או נשכיר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת.

אם הינך מעוניין לקבל פרסומים שיווקיים מתדיראן, ציין זאת בעת רישום לקבלת השירות בטופס המצוי באתר. בכל מקרה, גם אם נקבל הסכמתך למשלוח עדכונים ופרסומים שיווקיים, תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שתקבל מאתנו המכיל פרסומים אלה. 

אתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תדיראן בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

זכות העיון והתיקון

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של תדיראן , בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת pri[email protected] . אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

COOKIE POLICY

כמו אתרים רבים, תדיראן משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. אנו משתמשים, בין היתר, ב-Cookies של Google analytics, Facebook, Tabula. הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים אישית שירותים, להציג תוכן ופרסומות של תדיראן, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר. כמו כן, באפשרותך למלא טופס יצירת קשר באתר ותדיראן תשיב לפנייתך באמצעות אמצעי ההתקשרות שהזנת. בעת מילוי הטופס, הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דוא"ל, עיר מגורים ותוכן הודעתך. הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות ו/או בתקנון של תדיראן , בכתובת [email protected]

.