העגלה ריקה

ביטול עסקה / דרכי ביטול

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. במקרה כאמור, הלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי עסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם וכן יידרש להחזיר את המוצר לתדיראן או לחילופין, תדיראן תתאם את מועד איסוף המוצר, באמצעות חברת ההובלה של תדיראן, על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. בעסקת שנערכה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים ממועד עשייתה או מיום קבלת הסכם הרכישה לפי המאוחר, בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין תדיראן ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ככל שהביטול נגרם בשל פגם במוצר או עקב אי התאמה בן המוצר, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תדיראן, תחזיר תדיראן ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם. ככל שהלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות תדיראן במקום שבו נמסר לו המוצר ולהודיע על כך לתדיראן. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:
 1. שירות לקוחות אתר הסחר תדיראן מוקד מכירות- בהודעה בעל פה בטלפון  1-700-077-176 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 יום ו' בין השעות 08:00-12:00
 2. בדואר אלקטרוני - [email protected]
 3. בדואר רשום - לידי תדיראן הלהב 7, חולון
 4. בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה

  ✖
  ייעוץ בבחירת מזגן
  יועץ אנושי
  יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג