העגלה ריקה

הפעלת המערכת בשעת חירום

כפתרון ייעודי לאוורור וסינון אב"כ מערכת Tadiran SAFE נועדה להגן על השוהים במרחב מוגן דירתי (ממ"ד) מפני איומים בלתי קונבנציונאליים של מתקפת אב"כ (אטומי ביולוגי כימי) או איומים קונבנציונליים כדוגמת מתקפת טילים.

עם תחילתו של מצב חירום מעין זה פיקוד העורף מעדכן את אזרחי העורף לגבי סוגי האיומים הרלוונטיים בכל נקודת זמן ומנחה את הציבור אם וכאשר יש להפעיל את מערכת Tadiran SAFE.

 

איום קונבנציונאלי – במקרה של מתקפת טילים הציבור יתבקש ע"י פיקוד העורף להיכנס לממ"ד ללא צורך בחבישת ערכת מגן או הפעלת מערכת Tadiran SAFE.

איום בלתי קונבנציונאלי – במקרה של מתקפת אב"כ הציבור יתבקש ע"י פיקוד העורף להיכנס  אל הממ"ד ולחבוש את ערכת המגן אך עדיין לא להפעיל את מערכת הסינון.

רק לאחר שפיקוד העורף הורה על כך במפורש יש לפתוח את פקקי מסנן האב"כ של מערכת Tadiran SAFE ולהפעיל את המערכת במצב סינון כדי שהמערכת תוכל להחדיר אוויר צח ונקי מאבק, פיח וחומרי לחימה כימיים וביולוגיים, הממ"ד האטום.

לתשומת ליבך!

יש להשתמש / להפעיל את Tadiran SAFE אך ורק לאחר קבלת הוראה ברורה ומפורשת מטעם פיקוד העורף ואך ורק במצב של איום אב"כ המתרחש בפועל.

הנחיות להפעלת מערכת Tadiran SAFE
מצב סינון מיועד לפעול רק במקרה בו מתרחש איום אב"כ אמיתי:

1. כאשר פיקוד העורף מורה לציבור להיכנס אל הממ"ד ולחבוש אמצעי מיגון לאחר הכניסה לממ"ד יש לאטום את הממ"ד באמצעות הפעולות הבאות:

– סוגרים את חלון הברזל ונועלים את הבריח ואת חלון הזכוכית.

– סוגרים את דלת הממ"ד תוך שמוודאים כי הידית "נעולה", בדרך כלל באמצעות הרמה כלפי מעלה בהנחה שקיים מנגנון כזה.

– סוגרים את פתח מיזוג האוויר, אם קיים.

– מוודאים כי יש אטם (גומייה) בין האוגן (הפלאנג') הקיים בקיר ובין מכסה הברזל.

– מפעילים את המערכת במצב אוורור בלבד לפי ההוראות בחוברת ההפעלה.

– כאשר יוצר אוויר מהמפוח המערכת פועלת ותקינה.

 

2. עם הנחיית פיקוד העורף להפעיל אתTadiran SAFEמבצעים את הפעולות הבאות:

 הערה: אלה הן הוראות ההפעלה כלליות ביותר. ממתינה להוראות המדויקות של מערכת החדשה מארקוטק

– מסירים את מארז הפלסטיק.

– פותחים חבקים.

– משחררים את המסנן ומחברים לאוגן.

– מחברים את צינור המסנן למפוח.

– מחברים לחשמל.

– מפעילים את המערכת ע"י לחיצה על המתג האדום אשר יפעיל את המפוח.

– בודקים שהממ"ד אטום כאשר יציאת אוויר מהמפוח מעידה על מערכת תקינה וסיבוב השבשבת בשסתום יציאת האוויר מעיד על ממ"ד אטום.
במידה ואף אחד משני מצבים אלה אינו קורה, כנראה יש דליפה בפתחי הממ"ד ו/או בצנרת מיזוג האוויר, ויש לאתר את מקורה ולאטום.

 3. הפעלת Tadiran SAFEבעת הפסקת חשמל

– מרכיבים את המפוח הידני על הבסיס.

– מחברים את צינור האוויר המסונן (חלק מס'7) אל תחתית המפוח הידני אשר הורכב כבר על הבסיס.

– מניחים את המפוח הידני על הרצפה בין הרגליים.

– מושכים מעלה / דוחפים מטה לסירוגין בקצב קבוע של 50 מחזורים לדקה.

 4. חשוב לדעת!

בכל מקרה של פתיחת המסנן מומלץ להתקשר לשירות תדיראן ולהזמין בדיקת מסנן.

אין לגעת במסנן שספח חומרים מסוכנים ויש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

חוברת ההפעלה של Tadiran SAFEמצורפת לכל מערכת וזמינה להורדה ולהדפסה גם כאן(קישור לחוברת ההפעלה באתר).

תקציר הוראות ההפעלה מופיע על גבי הדופן הפנימית של המערכת.

 

5. הוראות בטיחות

תפעול שגוי של המערכת עלול לגרום לנזק חמור למתפעל וסביבתו. על מנת למנוע נזקי גוף ורכוש כמו גם בכושר תפקודה של המערכת, חשוב לפעול בהתאם להוראות הבטיחות שלהלן:

– להשתמש במערכת בכפוף להוראות היצרן ולהוראות חוברת ההפעלה המצורפת למערכת.

– לבדוק שספק בכוח, התקע וכבלי ההזנה שלמים ותקינים לפני חיבור ספק הכוח למתח החשמל.

– לוודא שאין רטיבות, התפוררות, כרסום או כל תופעה חריגה אחרת.

– לאסור על ילדים לגשת את המערכת ולגעת ברכיביה.

– להימנע ממגע ממושך של הגוף עם ספק הכוח אשר עלול להפיק חום בעת הפעלתו.

– לוודא שיש הארקה במבנה על מנת למנוע מכת חשמל או שריפה.

 

אסור בתכלית האיסור

– להחליף ספק כוח או כבל הזנה שניזוקו רק בעזרת חשמלאי מוסמך בלבד.

– להשתמש ו/או לנסות לתקן באופן עצמאי רכיבים תקולים.

– להכניס חפצים, אצבעות, מוטות וכדומה אל תוך פתח האוויר.

– לכסות את פתחי יציאת וכניסת האוויר לממ"ד.

– לכסות את פתח יציאת האוויר מהמפוח.

– לפרק את רכיבי המערכת מהחיבור לקיר.

– במידה והמערכת מותקנת בתוך ארון – אין לנעול את הארון בשום אופן.

בדיקת המרחב המוגן

מערכת Tadiran SAFE מיועדת להתקנה בממ"ד תקני בנפח של 36 מ“ק ופעילותה יעילה ביותר אך ורק בממ"ד אטום, שעבר בדיקה ואישור אטימות טרם התקנתה.
לכן מומלץ לבדוק את מצב אטימות הממ"ד בעת שגרה באמצעות מעבדה מוסמכת לפחות פעם בשנה ולא להמתין לזמן אמת.

לייעוץ ומידע נוסף נציגי חטיבת מערכות אב"כ
של תדיראן תמיד לשירותך

054-4605256

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג