העגלה ריקה

תקנון מבצע "תדירכארד הכרטיס שיעשה לכם את הקיץ"

 1. כללי
 • עורכת המבצע הינה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ. 520036302) מרח' רבניצקי 9, פתח תקווה (להלן: "תדיראן" ו/או "החברה ו/או "עורכת ההגרלה"). 
 • ההשתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.
 • הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 • כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 
 1. הגדרות
"מבצע" או "ההגרלה"

הגרלה הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם בהוראות תקנון זה ובהתאם להוראות הדין הכללי ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים מיום 01.01.2010 חוברת 6041 בעמ' 1187 (להלן: "ההיתר הכללי").

"המפקח על ההגרלה" מר אלדד פרץ, רו"ח. כתובת – משרדי החברה הממוקמים ברח' רבניצקי 9, פתח תקווה. טלפון 03-9283397, 0545285365.
"משתתף" ו/או "משתתפים" מתקין ו/או טכנאי ו/או סיטונאי של מזגנים בלבד אשר (1). יוריד את אפליקציית "Tadiran force" למכשיר הנייד שברשותו ויבצע את פעולות ההרשמה לאפליקציה, והכול בתוך 12 החודשים אשר קדמו להגרלה ועד ליום במהלך ועד ליום 25.7.2021 (2). יגרד את כרטיס הגירוד המקוון. 

מובהר כי ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי תדיראן ובני משפחותיהם.

"פעולות ההשתתפות" על המשתתף לבצע את פעולות הבאות;

הקלקה על כרטיס הגירוד המקוון, במהלך תקופת המבצע, וזאת בכדי לחשוף את הפרס המסתתר מאחורי אזור הגירוד הווירטואלי. 

"כרטיס גירוד מקוון" כרטיס גירוד מקוון וכן הודעה זכייה מוסתרת עם הודעת זכיה, אשר ניתנת לגילוי מקוון. 
"פרס" סה"כ 1,200 פרסים לפי ההרכב הבא –

חופשה בארץ  1
שובר לקפה ומאפה 350
שובר לרשת גולדה  120
שובר לרשת בורגרים 50
שובר לפיצה 60
שובר לשייקים 289
שובר לסרט 120
שובר למארז ארטיק 50
שובר לארוחת ערב זוגית  20
שובר לרשת אגאדיר  40
שובר לארוחת בוקר זוגית  100
  1. תקופת המבצע
 • המבצע מתפרס על פני 6 ימים; 3.8.2021 – 27.7.2021 (לא כולל ימי שישי ושבת קרי בתאריכים 30.7 ו-31.7) החל מהשעה  12:00 ועד גמר מלאי הפרסים עבור כל יום בתקופת המבצע (להלן: "תקופת המבצע"). כל יום מבין שלושת ימי המבצע יוגדר כ"יום בתקופת המבצע".
 • תדיראן שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת, לשנות את פרטי המבצע ו/או את הרכב וכמות הפרסים ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן בעניין זה. 
  1. השתתפות במבצע ושיטת ההגרלה
 • כל משתתף אשר יבצע את פעולות ההשתתפות, כהגדרתן בתקנון זה, יהיה מועמד לקבלת פרס.
 • במהלך כל יום בתקופת המבצע, 200 המשתתפים הראשונים בלבד אשר יגרדו את כרטיס הגירוד המקוון יהיו זכאים לקבלת פרס. 
 • למשתתף תהיה האפשרות לחשוף בכוחות עצמו את תוצאות כרטיס הגירוד המקוון. מובהר כי מיד לאחר גירוד הכרטיס המקוון, המשתתף יוכל לדעת אם זכה בפרס ואם לא. אין מדובר בהגרלה עתידית אלא בכרטיס גירוד נושא פרסים. 
 • כל משתתף יהיה רשאי לגרד בתקופת המבצע כרטיס גירוד מקוון. 
 • כל משתתף יהיה זכאי לזכות בתקופת המבצע בפרס אחד בלבד. 
 • במהלך 7 ימי העסקים שלאחר הודעת הזכייה בפרס, תשלח למשתתף אשר זכה בפרס, מסרון אשר מכיל את פרטי הפרס ואופן מימושו. 
 • מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלות:

   1. פרסום תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו בתום המבצע באתר האינטרנט של החברה בהתאם להוראות  ההיתר הכללי. 

   2. ניתן יהיה לעיין בשמות הזוכים בדו"ח המפקח על ההגרלה אשר יוגש בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

 • לא תשמע כל טענה או  השגה כלשהי בקשר לאופן הודעת הזכייה, ובלבד שבוצעה על-פי תקנון זה.

   1. תדיראן תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים ופרטים לגביהם ולגבי זכייתם וכיו"ב והכל בכל אופן שתמצא לנכון.

 • פטור מאחריות:

   1. כל משתתף ו/או זוכה פוטר את עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה בכל הקשור להגרלה, למעט התחייבות עורכת ההגרלה למסור את הזכייה לזוכים אשר זכאים לכך.

   2. במקרה של תקלה ו/או טעות, תהיה עורכת ההגרלה רשאית עפ"י שיקול דעתה ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את כמות הפרסים העומדים לחלוקה, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף בהגרלה.

   3. למען הסר כל ספק, למשתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.

   4. עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, אינם אחראים ולא יישאו באחריות בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הזכייה  במלואה ו/או חלקה, עקב נסיבות שאינן תלויות בהם ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם אחר בזכייה.

   5. עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, לכל נזק, לרבות כל נזק גוף ו/או עגמת נפש, שייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב או כתוצאה מזכייה במבצע ו/או כתוצאה מאי זכייה ו/או באחד משלבי מימוש הפרסים.

   6. עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, אינם מתחייבים, כי ההגרלה תקוים ללא תקלה, שגיאה, או טעות ולמשתתף ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה או זכות תביעה כתוצאה מכך. 

   7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לאתר בטלפון את הזוכה בפרס בפרק הזמן הקבוע לעיל ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורך ההגרלה ו/או של המפקח על ההגרלה, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו כנגד עורך ההגרלה ו/או  עוזר לעורך ההגרלה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

   8. עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הזכייה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורכת ההגרלה בקשר עם ההגרלה, העלולה להשפיע על חלוקת הזכייה ו/או על מימושו.

 • סמכות המפקח על ההגרלה:

   1. המפקח על ההגרלה מוסמך, באופן בלעדי, ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול המבצע וההגרלה ולקבוע כל הוראה שאין תשובה לגביה בתוכנית זו, והכל בכפוף להוראות תוכנית זו ולהוראות ההיתר הכללי.

 • כללי:

   1. תנאי יסודי להשתתפות בהגרלה הוא כי המשתתף מאשר לחברה לפרסם את פרטיו לצורך לצרכי פרסום בקשר עם זכייתו בהגרלה בלבד, במהלך ולאחר תום תקופת המבצע. 

   2. המשתתפים מאשרים כי בחירת הזוכים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפות במבצע ההגרלות עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, ולרבות במקרה של טעויות ו/או שיבושים במהלך המבצע. 

   3. הפרסים שיוענקו במסגרת המבצע אינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר וכן לא יוחזר כסף במקרה של אי מימוש הפרס. בסמכות עורכת ההגרלה לסטות מהוראות סעיף זה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. 

   4. מובהר כי מימוש הפרס הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף. יובהר כי תדיראן איננה נושאת בכל אחריות לגבי הפרסים ו/או לטיבם ו/או לכל תקלות ו/או שיבושים עם השימוש בפרסים ו/או ולכל נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש) ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד ג' עקב ו/או בקשר עם השתתפותו במבצע ו/או בקשר עם הפרסים.

   5. למען הסק ספק, תדיראן איננה אחראית לתקלות ו/או טעויות אצל בתי העסק בהם ניתן יהיה לממש את הפרס אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא תדיראן רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את ההטבות המשתתפות במבצע ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון.

   6. בכל מקרה של מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין משתתף במבצע/ זוכה בפרס, אם באשר לאופן ניהול המבצע ו/או באשר לתוצאותיו ו/או בכל עניין אחר, וכן בכל מקרה של מחלוקת בעניין פרשנות התקנון, תהא מסורה ההכרעה באופן בלעדי המבצע למפקח על ההגרלה, והכרעתו תהיה סופית ומכרעת, ותחייב את כל הצדדים.

   7. ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ביצוע ההגרלה (להלן – "הדו"ח") בכל עת, בשעות העבודה הרגילות ולאחר תיאום מראש. הדו"ח יימצא במשרדי הנהלת החברה ברחוב רבניצקי 9, פתח תקווה וזאת לאחר חלוף 30 יום ממועד סיום תקופת המבצע.

 • בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו. ניתן לעיין בתקנון זה (כולל כל נספחיו), ללא תשלום, במשרדי תדיראן, רח' רבינצקי 9, פתח תקווה.

 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד. 

                          תדיראן מאחלת למשתתפים בהצלחה. 

✖
ייעוץ בבחירת מזגן
יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג