תקנים ואיכות הסביבה

תו תקן

עמידה בהצהרת התפוקות והבטיחות
ע"פ תקן ישראלי ת"י 994

תו תקן מכון התקנים הישראלי

מערכת ניהול איכות מאושרת ע"פ תקן
ישראלי ת"י 2008: 9001

תו בטיחות

מצויין כי המוצרים הנושאים אותו עונים לדרישות הבטיחות
כמוגדר בתקנים החילם על המוצר