העגלה ריקה

תנאי שימוש - IOT

תנאי שימוש – אפליקציית "Tadiran-IOT"

עדכון אחרון : פברואר ,2019

אנו, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לרבות החברות הבנות והחברות השותפות בקבוצה ("תדיראן" או "החברה" או "אנחנו") מברכים אותך על שימושך באפליקציה "Tadiran-IOT" לניהול שליטה ובקרה על מזגני תדיראן ומכשירי בית חכם מהטלפון החכם ו/או מכל מכשיר אחר הנתמך על-ידי האפליקציה (להלן: "האפליקציה") כל שימוש באפליקציה על ידי משתמש (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה"), ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

 1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באפליקציה. בעצם התחברותך ו/או התקנת האפליקציה ו/או רישום, כניסה, שימוש באפליקציה, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה המופיעה להלן (להלן, ביחד – "התנאים"). אתה מסכים כי כמשתמש באפליקציה, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באפליקציה. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באפליקציה, והנך מתחייב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך, באופן מידי.  

מובהר בזאת כי האפליקציה מתופעלת בעיקרה על ידי צד שלישי – חברת Tuya Inc. (להלן: "טויה"), לכן, למען הסר כל ספק, תנאי שימוש אלו יחולו גם ביחס לפעולות המבוצעות על ידי  Tuya Inc. ובכלל זה, איסוף מידע אודותיך.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. האפליקציה

האפליקציה מציעה שירות לניהול, שליטה ובקרה על מזגני תדיראן וכן עשויה לאפשר למשתמש לשלוט על מכשירי חשמל ביתיים נוספים (מכשירי בית חכם).

תפעול האפליקציה, לרבות שליחת פקודות וקבלת עדכונים בזמן אמת באמצעות האפליקציה דורשים חיבור אינטרנטי אלחוטי (wi-fi) או חיבור אינטרנטי סלולארי של המכשיר באמצעותו מופעלת האפליקציה. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכם בינך לבין ספק התקשורת הסלולארית שלך ולתשלומים החלים עליך על-פיו. ככל שלא קיימת רשת אינטרנט בביתך אתה נדרש להתקין רשת אינטרנט טרם התקנת האפליקציה כדי לאפשר את השימוש בה. כל העלויות הנלוות לתפעול האפליקציה (דוגמת עלויות מידע סלולארי, עלויות התקנת רשת אינטרנט אלחוטית וכיו"ב) הנגרמות כתוצאה משימושך בשירות, הינם באחריותך הבלעדית ועל חשבונך.

האפליקציה עשויה להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel" של האפליקציה, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באפליקציה או דרכם (להלן – "התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

(להלן, ביחד: "השירותים")

האפליקציה והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באפליקציה ובתכנים הינו באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה, לרבות טויה (להלן, ביחד – "נציגי החברה"), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האפליקציה, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באפליקציה או בשירותים הניתנים באמצעותם ו/או כל נזק אשר עשוי להיגרם למזגן ו/או כל מכשיר חשמלי אחר כתוצאה משימוש בשירותים. לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באפליקציה.

 1. חשבון משתמש

על מנת להשתמש באפליקציה עליך ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה באמצעות טופס הרישום המופיע באפליקציה, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האפליקציה (להלן "חשבון"). כמו-כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לקבוע ולעדכן את שם המשתמש וסיסמת הכניסה, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות האפליקציה או בהעברת הודעה לשירות תדיראן דרך הדואר האלקטרוני בכתובת  [email protected].

אם ברצונך למחוק את החשבון תוכל לעשות כן באמצעות האפליקציה, או לשלוח לנו הודעת דוא"ל לכתובתנו המופיעה לעיל. מחיקת החשבון תבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, מרגע מחיקת החשבון לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון. שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן הגולשים כהגדרתו להלן) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

 1. הודעות והתראות

האפליקציה עשויה לכלול הודעות PUSH ומסרונים. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.

הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: עדכון על פעולות נדרשות לשם ניהול משק הבית, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

 1. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באפליקציה. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באפליקציה ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, שאינה הולמת את מטרת השימוש באפליקציה, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באפליקציה ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאפליקציה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני, כהגדרתו של מונח זה להלן), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאפליקציה ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האפליקציה או השרתים או הרשתות המאחסנות את האפליקציה, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באפליקציה או באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האפליקציה או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האפליקציה; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאפליקציה, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באפליקציה או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאפליקציה ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאפליקציה; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים לכל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להעביר או להמחות את הסיסמא לחשבון המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו, אפילו באופן זמני; (טז) להעתיק בדרך כלשהי מידע המפורסם באפליקציה, למעט לשימוש האישי ו/או (יז) להפר אי אלו מהתנאים.

 1. שירות ותמיכה באמצעות האפליקציה

תדיראן תספק תמיכה טכנית למשתמש בתפעול האפליקציה ובהתחברות הראשונית אליה. התמיכה הטכנית והשירות יתבצעו באמצעות שירות תדיראן בהעברת הודעה לשירות תדיראן דרך הדואר האלקטרוני בכתובת

[email protected]  או באמצעות מילוי "משוב" באפליקציה. המשתמש מסכים כי במסגרת מתן השירות תהיה רשאית תדיראן לקבל נתונים מתוך האפליקציה אודות תקלות במכשיר החשמלי הרלוונטי.

מובהר כי המידע בנוגע לתקלות ו/או מצבים אחרים, אשר יסופק ו/או יועבר על-ידי השירות מעת לעת, לא נועד להחליף את המידע שיופק מבדיקת המכשיר החשמלי על-ידי איש מקצוע מוסמך.

 1. רישיון שימוש וזכויות קניין רוחני

האפליקציה והתכנים בה, והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. החברה רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. המשתמש מתחייב בזאת שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר ושאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה להשתמש באפליקציה, בתכנים ובשירותים הקשורים באפליקציה על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך באופן שאינו מסחרי, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם זה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת באפליקציה וזו ניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האפליקציה (להלן – "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

 1. סימני מסחר ושמות מסחריים

הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האפליקציה או השירותים הניתנים במסגרתה (להלן – "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באפליקציה שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באפליקציה (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

 1. תוכן גולשים

ייתכן והאפליקציה תאפשר לך להעלות אליה ו/או לחלוק עם משתמשים נוספים של האפליקציה או עם החברה מידע, תמונות, , הודעות בנוגע לשירותים הניתנים באפליקציה ופניות לשירות הטכני ("תוכן גולשים"). תוכן הגולשים עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים כגון עיצובים, אנימציות, יצירות ספרותיות, טקסטים, איורים, תמונות, דעות, חוות דעת, מצגות וכל מידע קנייני אחר. אנא ודא כי שימושך באפליקציה מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן הגולשים אותו העלית לאפליקציה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן גולשים או בקשר להעלאה כאמור. הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן גולשים שאתה מעלה באמצעות השימוש באפליקציה ולהשלכות השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים.

בעת שאתה מעלה לאפליקציה תוכן גולשים עליך להקפיד שתוכן גולשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באמצעות שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה את תוכן המשתמשים הבא:

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר והעתקת ו/או הפצת תמונות שאינן ברשותך;
 • כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;
 • כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;
 • כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, אלים או פוגע ברגשות הציבור;
 • כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;

נוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה"שימושים האסורים" המפורטים לעיל, בסעיף 5, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן הגולשים.

לחברה אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן גולשים. יחד עם זאת, תדיראן רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את תוכן הגולשים לפני ואחרי פרסומו באמצעות האפליקציה, לסרב להציג באמצעות האפליקציה תוכן גולשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן גולשים אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באפליקציה, במשתמשי האפליקציה, בחברה או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של תדיראן. במקרה זה, תדיראן תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות  האפליקציה תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן הגולשים אשר זמין באפליקציה.

החברה עשויה ליצור הגבלות לשימוש באפליקציה, לרבות הגבלות בדבר גודל ונפח אחסון הזמינים לתוכן גולשים.

הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן הגולשים אותו את מעלה לאפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן הגולשים.

במידה והנך סבור כי תוכן גולשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן.

 1. נוהל הודעה והסרה

הנך רשאי לפנות לתדיראן בדואר אלקטרוני ולבקש מחיקת כל חומר שמסרת את לפרסום. תדיראן תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת להיענות בכלל, או בתוך פרק זמן מסוים. ידוע לך כי קיימות נסיבות שימנעו מחיקת חומר לפי בקשתך.

במידה ומוצגים באפליקציה תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמנת ליצור קשר עם תדיראן בבקשה להסירם (לכתובת הדואר הבאה   [email protected] תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותיך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ותדיראן אינה מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאפליקציה על ידי המשתמשים, אזי תדיראן לא תוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. החברה לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

 1. זמינות האפליקציה

זמינות ופונקציונאליות האפליקציה והשירותים הניתנים במסגרתה תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, אספקת חשמל, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאפליקציה ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאפליקציה והשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האפליקציה והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האפליקציה לפעול או להיות נגישה, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות חשמל, הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') וכן בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך. היה ותידרש תחזוקה לאפליקציה באופן אשר ישפיע על זמינותה, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

 1. שינויים באפליקציה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באפליקציה תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האפליקציה ו/או התכנים. הנך מסכים כי החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה.

לחברה אין חובה לספק עדכונים, שדרוגים או גרסאות חדשות של האפליקציה תחת תנאים אלו. ככל שרלוונטי, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה של החברה. אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באפליקציה, אנא צור איתנו קשר באמצעות האפליקציה.

הנך מסכים כי תנאי שירות אלו (המשתנים מעת לעת) יחולו על כל הגרסאות ו/או התוכנות המעודכנות. ככל שאינך מסכים לתנאים המעודכנים או לחלק מהם עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באפליקציה.

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה מאפשרים למשתמשים לעזוב את האפליקציה ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים אלה או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

 1. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באפליקציה. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של האפליקציה המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה, והמופיעה להלן. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש באפליקציה, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותתעדכן בה מעת לעת.

 1. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האפליקציה והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, תפקוד, אבטחה או דיוק וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (1) כי האפליקציה והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באפליקציה (3) כי תוצאות השימוש באפליקציה ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו, ו/או- (4) כי האפליקציה מוגנת באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע של המשתמש.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים), תקלות הנובעות מספקי אינטרנט טלקומוניקציה וחשמל, נזק שייגרם לך כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע אודותיך עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים, ונזק בגין כל כשל בתוכנת האפליקציה ו/או בתהליך התקנת האפליקציה ו/או שדרוג האפליקציה ו/או בתהליך הסרת האפליקציה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה במסגרת השירות . המשתמש מסכים כי השימוש באפליקציה ו/או בתכנים הינו באחריותו הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 1. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאפליקציה ו/או מהתכנים ו/או מתוכן גולשים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באפליקציה, ו/או בתכנים ו/או בתוכן הגולשים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באפליקציה ו/או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 1. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באפליקציה ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באפליקציה או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תדיראן שומרת את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה עם תדיראן בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתה של תדיראן בכתב לכך.

 1. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" באפליקציה ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה נרשמת לאפליקציה. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ותדיראן תצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. תנאים מיוחדים שקשורים לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה צד שלישי

מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ ("ספקי פלטפורמה") השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה ("כללי שימוש"). שים לב שכללי שימוש ספציפיים מצוינים להלן אולם כללי שימוש נוספים עשויים לחול, והאחריות היא שלך לבדוק אילו כללי שימוש עשויים להיות רלוונטיים ולחול על השימוש שלך באפליקציה. הנך מתחייב לפעול בהתאם לכללי השימוש כאמור, וכללים אלו החלים על השימוש שלך באפליקציה משולבים כאן על דרך הפניה. במקרה של סתירה בין התנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה וכללי השימוש של ספקי הפלטפורמה ביחס למצגים, התחייבויות ומגבלות על השימוש באפליקציה, הגבלת אחריות או כל סעיף אשר מטיל אחריות כלשהי על ספק הפלטפורמה אזי כללי השימוש של ספק הפלטפורמה הרלוונטי יגברו ביחס לספק הפלטפורמה הרלוונטי. אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל עליך או מתוקף כללי השימוש של ספקי הפלטפורמה. כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי גורם המנוע על פי החוקים החלים עליו או כללי שימוש אלו מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה אסורה במפורש. ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות iTunes (להלן – "תוכנה שנרכשה ב-Apple App Store"): אתה מאשר ומסכים כי (i) הרישיון המוענק להשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו רישיון מוגבל להשתמש בתוכנה שנרכשה בחנות של iTunes על מכשיר נייד עם מערכת הפעלה iOS שבבעלותך או בשליטתך או באמצעות גישה על ידי חשבונות אחרים המשויכים לחשבונך במסגרת תכנית שיתוף משפחתית כמפורט ב App store Terms of Service ו- (ii) הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם Apple Inc. ("Apple"), וכי על Apple לא חלה כל אחריות על כל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או כל תוכן אשר נכלל בה. השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store חייב להיעשות בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידי Apple לרבות אלו המופיעים ב-App Store Terms of Service שהיו בתוקף במועד כריתת הסכם זה. אתה מאשר כי על Apple לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store. בכל מקרה שתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה יכול להודיע על כך ל – Apple, ו-Apple תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת, אם שילמת, בעד תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store; במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, על Apple לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store ועל כל תביעה, אובדן, התחייבות, נזק, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בסעיפי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי השימוש וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה והחברה מאשרים כי החברה, ולא Apple, אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store, לרבות, בין השאר, אך לא רק:  (i)תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (ii) תביעות כי התוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (iii) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנת הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; ועל כל התביעות הללו יחולו תנאי שימוש אלה בלבד וכל דין רלוונטי אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה מאשר, כי במקרה של תביעה של צד שלישי כי תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או ההחזקה או השימוש מצדך בתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, החברה, ולא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני. אתה מאשר ומסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הן מוטבים של תנאי שימוש אלה, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי שימוש אלה, מוקנית ל – Apple זכות (ו- Apple תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלה נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של תנאי שימוש אלה.

 1. הפסקת פעילות האפליקציה וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע או זמני את גישת המשתמש לאפליקציה ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר בשל אי עמידתך בסעיף 5 לעיל), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האפליקציה.

המשתמש רשאי להפסיק את השימוש שלו בשירות בכל עת ומכל סיבה ואינו מחויב להודיע על כך לחברה. עם זאת, ככל שהמשתמש מעוניין שהחברה תמחק את החשבון שלו, עליו לפנות לחברה באמצעות בפונקציית Deactivate Account באפליקציה ולהודיע הוא מעוניין במחיקת החשבון. עם קבלת בקשה מסוג זה החברה  תעשה מאמצים סבירים כדי למחוק מידע אודות אותו המשתמש. מובהר בזאת כי גם לאחר מחיקת האפליקציה על ידי המשתמש ובקשתו להסיר את המידע ייתכן שמידע האמור יישמר לזמן מה במערכות הגיבוי של תדיראן.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

 1. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".

 1. קטינים

על מנת להשתמש באפליקציה על המשתמש להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באפליקציה. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש באפליקציה, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאפליקציה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. כל משתמש יכול לפנות אלינו לכתובת [email protected] , אם הינו סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16).

 

 1. ייצוא

האפליקציה עשויה להיות כפופה לדיני הייצוא החלים על המשתמש או בטריטוריה של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי הוא לא ישלח, יעביר או ייצא את האפליקציה לכל מדינה או יגרום לזמינותה, בניגוד לדינים החלים ובהתאם לקהל היעד אליו מיועדת האפליקציה. בנוסף, אתה מצהיר ומתחייב ש: (i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו – (ii) כי אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

 1. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאפליקציה או לשימוש בה, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לתנאים אלו, לשימוש שלך באפליקציה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל, סוכנות או זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאפליקציה או הנוגעת לה, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, תחסום את זכות התביעה של המשתמש וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידו על זכות זו, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

 

✖

ייעוץ בבחירת מזגן

יועץ אנושי
יועץ דיגיטלי לחנות המיזוג