תקנון אתר תדיראן SHOP 

כללי

 1. ברוך הבא לאתר תדיראן (להלן: "האתר"), אתר סחר אלקטרוני אותו מפעילה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
 2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.
 3. כל הרוכש מוצר באתר מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הינו מודע לכללי ההשתתפות באתר והוא מקבלם על עצמו.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 5. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחל מרגע פרסומו באתר זה.

 

תנאים לביצוע רכישות באתר

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.1.     משתמש בגיר (שמלאו לו 18 שנים), או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

1.2.     בעל חשבון דואר אלקטרוני פעיל.

1.3.     בוצעה הרשמה לאתר ונמסרו פרטים מלאים כנדרש.

1.4.     רכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי בתוקף,שהונפק על ידי חברת אשראי מוכרת.

1.5.     העסקה אושרה על ידי חברת האשראי.

1.6.     הכתובת למשלוח המוצרים נמצאת בישראל, במפת החלוקה של רשות הדואר.

1.7.     המשתתף קרא את התקנון ואישר אותו באופן שנקבע באתר.

 

אספקת המוצרים

 1. החברה תספק מוצר, ובלבד ששולמה תמורתו המלאה.
 2. אספקת המוצרים והובלתם תתבצע בהתאם לרשום בדף המוצר.
 3. מועד אספקת המוצרים ישלח ללקוח באמצעות הודעת SMS .
 4. בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012, הלקוח ו/או מי מטעמו רשאי למסור לחברה או מי מטעמה במעמד האספקה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומה למוצר שנמכר ללא תשלום נוסף.

 

ביטול עסקה על ידי הלקוח

 1. נוסף על האמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א -2010, לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה עד 30 ימים מיום אספקת המוצר, לרבות אם נעשה שימוש במוצר, ובלבד שהמוצר אינו פגום ו/או בלתי תקין ו/או נגרמה פגיעה לגוף המוצר וכן שנעשה שימוש סביר ובהתאם להוראות ההפעלה של המוצר. הודעת ביטול כאמור תישלח בכתב אל מחלקת שירות הלקוחות של מפעילת האתר, לפקס שמספרו 039283456 או בדואר אלקטרוני לכתובת:  shop@tadiran-group.co.il
 2. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקה כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד ביצוע ההזמנה ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה. במקרים כאמור לעיל, הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם למועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 11 לעיל.

 

ביטול העסקה על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:

1.1.     נפלה טעות סופר בהצעה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

1.2.     ככל שיתברר כי ביצוע ההזמנה כרוך בפעילות שאינה חוקית;

1.3.     במקרה של כוח עליון ו/או גורמים שאינם בשליטתה של החברה המונעים את המשך ביצוע ההזמנה ו/או ניהולה באופן תקין;

1.4.     בהיעדר פרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח;

1.5.     בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לאמור בתקנון זה;

         2. הודעה על ביטול ההזמנה תיעשה באמצעות דוא"ל או לטלפון שמסר הלקוח.
         3. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 

 שירות באתר תדיראן

מפעילת האתר מעניקה שירות בהתאם להוראות כל דין. לקבלת שירות למוצרים הנמכרים באתר יש להתקשר לטלפון 03-9283409
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00

 

שירות תיקונים למוצרים שנרכשו החל מה- 1/1/2017

שירות באמצעות מענה טלפוני:  1-700-706-058 

ימים א-ה בין השעות 08:00-16:30

יום ו וערבי חג בין השעות 08:00-12:00

כתובת למכתבים: הלהב 7, חולון

לשרות ומוצרים שנרכשו לפני ה-1.1.2017 - מוקד מרום:

טלפון: 2620*  / 074-7222621  שלוחה:1

 

סודיות פרטיות ומאגרי מידע

 1. החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה, בהתאם להוראות החוק.
 2.  הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981: מאגרי מידע: הנני יודע כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע תלויה ברצוני לקבל את השירותים מתדיראן גרופ בע"מ ("תדיראן") ו/או על ידי מי מטעמה, ונעשית בהסכמתי. הנני מאשר כי המידע אודותיי, בין שנמסר ו/או יימסר על ידי ובין ממקורות או מגופים אחרים, יוחזק ויישמר, כולו או חלקו, במאגרי מידע בתדיראן ו/או אצל גוף אחר מטעמה אשר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע לצורכי מתן שירותי אחריות ותחזוקה, מחקר, סטטיסטיקה, יצירת קשר ומשלוח עדכונים שוטפים אלי, מתן מידע כללי וכן להעבירו לצדדים שלישיים מטעמה לצורך כך. 
 3. קבלת חומר שווקי: עוד הנני מסכים כי תדיראן תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פניה אלי בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי תדיראן ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא"ל.

 *ככל שלא תביע את התנגדותך בכתב ביחס לאמור בסעיפים אלה, נראה אותך כמאשר ומסכים לכל האמור בהם. הנך רשאי בכל עת  לדרוש כי פרטייך ימחקו ממאגר המידע ע"י שליחת הודעה בכתב לתדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ, בכתובת: אלכסנדר ינאי 1, ת.ד. 2603, פתח תקווה 4912502


 הגבלת אחריות

 1. כל המידע המופיע באתר מוצע לציבור כמות שהוא (As Is).  לא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. בנסיבות בהן יובא לידיעת מפעילת האתר כי מידע באתר אינו שלם או לחילופין נפלה בו טעות, תפעל מפעילת האתר לתיקון הטעות בהקדם האפשרי, ואולם החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן,ומכל סיבה אחרת.
 3. מפעילת האתר  אינה אחראית ולא תישא באחריות, ישירה או עקיפה לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שנגרמו, אם וככל שנגרמו, ללקוח בקשר עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר.
 4. החברה אינה אחראית לכל נזק הנובע מהפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות לפעילות התקינה של האתר.
 5. החברה אינה אחראית כל נזק שעלול להיגרם ללקוח, בין היתר, כתוצאה מגלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או הורדת מידע מהאתר ו/או בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה.
 6. מודגש כי התמונה המופיעה בדף המוצר הינה להמחשה בלבד. בכל מקרה של פער ו/או סתירה בין התמונה לבין דף המוצר, יגבר דף המוצר על התיאור הנשקף מהתמונה.
 7. החברה אינה אחראית על מוצרים שהותקנו בשונה מהנחיות החברה ו/או שניזוקו כתוצאה מהתקנה לקויה.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל הנמצא באתר זה, הינו רכושה הבלעדי של מפעילת האתר, ובכלל זה  מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילת האתר היא אסורה בהחלט. זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מידע סודי, ואיסוף המידע האישי של הגולשים הינו בבעלותה ו/או בשליטתה של החברה. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה.

 

השוואת מחירים 

 1. מפעילת האתר מאפשרת עריכת השוואות בין מוצריה המופיעים באתר לבין מוצרים של משווקים / בתי עסק / אתרים אחרים, על פי מידע המפורסם באתרים השונים. מובהר כי לקוח שיבחר לרכוש מוצר ממשווק / בית עסק / אתר אחר עושה זאת על אחריותו הבלעדית ואין מפעילת האתר אחראית לתוכן הפרסומים של מפעילים אחרים.

 

תנאים נוספים

 1. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישת לקוח לאתר אם יפר תנאי תקנון זה.
 2. השימוש באתר זה וכל הנובע ממנו, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, כפופים לדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו סמכות השיפוט הבלעדית.

 

תקנון ללקוחות פודיקשנרי

 1. כל משתמש יהא רשאי לעשות בהטבה שימוש פעם אחת בלבד. 
 2. המבצע מוגבל רק לרכישה באתר תדיראן SHOP בלבד. 
 3. ההטבה היא ללקוחות פודיקשנרי בלבד.