SPACE R

קוד תקלה תיאור התקלה
E1  

הגנת מדחס מפני לחץ גבוה

E2   

הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה

E3   

הגנת מדחס מפני לחץ נמוך

E4   

הגנת מדחס מפני טמפרטורת פליטה גבוהה

E5   

הגנת מדחס מפני עומס יתר

E6   

תקלת תקשורת ו/או סדר פאזות או חוסר פאזה בדגמים תלת פאזיים

E9   

הגנת מפני גלישת מים

F0   

תקלה ברגש טמפרטורת החדר בכניסת האוויר החוזר ביחידה הפנימית

F1   

תקלת רגש מאדה

F2   

תקלת רגש מעבה

F3   

תקלת רגש טמפרטורת סביבה ביחידה החיצונית

F4  תקלת רגש טמפרטורת פליטה
F5   

תקלת רגש טמפרטורת סביבה בכרטיס התצוגה (או בכרטיס ה-LED)