תקנון מבצע - 5 שנות אחריות מוגבלת* למקררים מדגם "4 דלתות" של המותג "AMCOR"

1. עורכת המבצע הינה חברת תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ 520036302) מרח' אלכסנדר ינאי 1 פתח תקווה (להלן: "החברה").

2. השתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.

3. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:

"ההטבה" – ההטבה המפורטת בסעיף 6.1.

"משתתף"- לקוח סופי שהינו צרכן פרטי בלבד (לא תאגיד) אשר רכש מוצר בתקופת המבצע כמפורט להלן.

"מוצר"- מקררים מדגם "4 דלתות" מהמותג AMCOR אשר מפורטים בנספח א' לתקנון זה.

 "משווקים ואתרי סחר מורשים"- המשווקים ואתרי הסחר המורשים מטעם תדיראן

כמפורט בכתובת הבאה: 

https://www.tadiran-group.co.il/blog/about1/suppliers   כפי המפורט מעת לעת.

"שנת האחריות הראשונה"- שנת אחריות מלאה לה זכאי כל משתתף בהתאם לדין.

4. פרשנות

4.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

4.2 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

4.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

5. תקופת המבצע

5.1 המבצע נערך מיום: 1.5.2017 עד 31.10.2017: (כולל) (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

5.2 למרות כל האמור אחרת בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר של הפסקה, הארכה ו/או שינוי כאמור תהא בכתב ותפורסם באתר החברה לפחות 24 שעות מראש.

6. כללי המבצע

6.1 למשתתף הרוכש מוצר בתקופת המבצע מתדיראן ו/או מאתרי הסחר והמשווקים המורשים בלבד יהא זכאי לרכוש לאותו מוצר, בנוסף לשנת האחריות הראשונה, אחריות מורחבת לתקופה של ארבע שנים נוספות שתחילתן בתום שנת האחריות הראשונה ("תקופת האחריות הנוספת"). בתקופת האחריות הנוספת יחויב המשתתף בגין ביקור טכנאי בסכום של 250 ש"ח כולל מע"מ ("ביקור בודד"). במקרה שבו יהיה צורך ביותר מביקור בודד בתקופה של שלושה חודשים מהביקור הראשון בבית המשתתף, יחויב המשתתף בתשלום עבור ביקור בודד בלבד. תקופת האחריות הנוספת לא תכלול החלפת חלקי גומי, פלסטיק או פח. בתקופת האחריות הנוספת, לא יחול תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, התשס"ח- 2008.

6.2 על מנת ליהנות מההטבה ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה, על המשתתף לשלוח לתדיראן גלוית אחריות בתוך חודשיים ממועד רכישת המוצר, בצירוף חשבונית רכישה המעידה על ביצוע הרכישה בתקופת המבצע מאת תדיראן והחברה תשלח למשתתף באמצעות הדואר תעודת אחריות בעבור תקופת האחריות הנוספת כמפורט לעיל ("תעודת האחריות הנוספת").

6.1         את גלוית האחריות (על גביה יצוין מספר טלפון ליצירת קשר) וחשבונית הרכישה ניתן לשלוח  באחד מהאופנים הבאים: א) באמצעות דואר רשום לכבוד תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לכתובת: רחוב הלהב 7 ת"ד 321 חולון  מיקוד 581020; (ב) באמצעות פקס למספר 03-7359421; או (ג) באמצעות העלאת חשבונית רכישה וגלויות אחריות סרוקה לאתר החברה http://www.tadiran-group.co.il  והפעלת אחריות דיגיטלית [לחצו כאן למילוי תעודת אחריות למזגני תדיראן];

לשאלות נוספות וברורים בעניין זה, ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-7359422. ההשתתפות במבצע היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. מינימום המוצרים במלאי – 100 יחידות.

כללי

7. לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר ו/או להפריד את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה.

8. משתתף אשר ביטל עסקה בגינה היה זכאי לתעודת אחריות נוספת, יאבד את זכאותו לאחריות זו.

9. משתתף, אשר רכש המוצר במבצע עודפים, תצוגות, סוגי ב' שלא ממשווק מורשה ו/או אתרי הסחר המורשים מטעם תדיראן לא יהיה זכאי להשתתף במבצע.

10. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את זכאותו לקבלת ההטבה. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלת דפוס ו/או תקלות ו/או שיבושים בפרסומים ובהפצת המוצרים למשווקים ו/או תקלות וטעויות אצל המשווקים עצמם ו/או תקלות ו/או שיבושים באתרי האינטרנט או בקו לצרכן ו/או כל תקלה אחרת במבצע, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הרוכש בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות המוצרים המשתתפים במבצע ומזכים בהטבה ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל אדם ו/או רוכש. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לרוכש כלשהו, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לרוכש כלשהו, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.

11. בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו.

12. בתקנון זה ניתן לעיין ללא תשלום במשרדי החברה שברח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה.

13. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.

בברכה , תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

נספח א'- רשימת המקררים המשתתפים במבצע

AM4550

AM4600

AM4700