תקנון מבצע - 3 שנות אחריות מוגבלת למזגני "תדיראן"

1. עורכת המבצע הינה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ. 52-003630-2) מרח' אלכסנדר ינאי 1 פתח תקווה (להלן: "החברה").

2. השתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.

3. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן: "ההטבה" – ההטבה המפורטת בסעיף 6.1 להלן. "מוצר"- מיני מרכזי ON/OFF ,מיני מרכזי אינוורטר , מולטי אינוורטר , VRF BOX , יוקול אינוורטר , טוסות , אמקור. "מינימום מוצרים" – 100 יחידות. "משתתף"- לקוח סופי שהינו צרכן פרטי בלבד (לא תאגיד), בכפוף לסעיף 6.4 אשר רכש מוצר בתקופת המבצע. "שנת האחריות" שנת אחריות לה זכאי כל משתתף הרוכש מוצר בהתאם לדין.

4. פרשנות

4.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

4.2 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

4.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

5. תקופת המבצע

5.1 המבצע יתקיים מיום 01/08/17 ועד ליום 31/12/17 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע").

5.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר האמור תהא בכתב ותפורסם באתר החברה.

6. כללי המבצע

6.1 משתתף הרוכש מוצר בתקופת המבצע מתדיראן ו/או מהמשווקים ואתרי הסחר המורשים יהא זכאי לרכוש לאותו מוצר, בנוסף על אחריות המלאה בשנת האחריות הראשונה, אחריות מורחבת מוגבלת לתקופה של שנתיים נוספות שתחילתן בתום שנת האחריות הראשונה ("תקופת האחריות הנוספת") זאת בתמורה לתשלום חד פעמי בסך של 190 ש"ח כולל מע"מ ("תמורת האחריות הנוספת"). תמורת האחריות הנוספת תשולם לחברה כמפורט בסעיף 6.3 להלן ותהווה תנאי מקדים לקבלת שתי שנות האחריות הנוספות על פי סעיף זה.

6.2 על מנת ליהנות ממבצע של שנתיים נוספות של אחריות שתחילתן בתום שנת האחריות הראשונה, על המשתתף לשלוח לחברה גלוית אחריות, בצירוף חשבונית רכישה המעידה על ביצוע הרכישה בתקופת המבצע, והחברה תשלח למשתתף באמצעות הדואר תעודת אחריות בעבור תקופת האחריות הנוספת כמפורט לעיל.

6.1         את גלוית האחריות (על גביה יש לציין מספר טלפון ליצירת קשר) וחשבונית הרכישה ניתן לשלוח  באחד מהאופנים הבאים: (א) באמצעות דואר רשום לכבוד תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לכתובת: רחוב הלהב 7 ת"ד 321 חולון  מיקוד 581020; (ב) באמצעות פקס למספר 03-7359421; או (ג) באמצעות העלאת חשבונית רכישה וגלויות אחריות סרוקה לאתר החברה בכתובת www.tadiran-group.co.il והפעלת אחריות דיגיטלית; לשאלות נוספות וברורים בעניין זה, ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-7359422.

6.4 ההשתתפות במבצע היא באחריותו הבלעדית של המשתתף.

6.5 המבצע הינו לרוכשי המוצרים אצל המשווקים המורשים בלבד בתקופת המבצע, לרבות באתרי האינטרנט של המשווקים המורשים של החברה. לעיון ברשימת המשווקים המורשים, אנא פנו לאתר האינטרנט של החברה.

7. כללי

7.1 לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר ו/או להפריד את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה.

7.2 החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את זכאותו לקבלת ההטבה. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלת דפוס ו/או תקלות ו/או שיבושים בפרסומים ובהפצת המוצרים למשווקים ו/או תקלות וטעויות אצל המשווקים עצמם ו/או תקלות ו/או שיבושים באתרי האינטרנט או בקו לצרכן ו/או כל תקלה אחרת במבצע, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הרוכש בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות המוצרים המשתתפים במבצע ומזכים בהטבה ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל אדם ו/או רוכש. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לרוכש כלשהו, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לרוכש כלשהו, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.

7.3 בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל ומסכים לכל האמור בו ולכל כל תנאיו.

7.4 בתקנון זה ניתן לעיין ללא תשלום במשרדי החברה שברח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה.

7.5 אין כפל מבצעים והנחות. מובהר, כי במידה שהמשתתף לא יעמוד בתנאי התשלום שסוכמו, החברה תהא רשאית לפסול את זכאותו ליהנות מההטבה שבמבצע זה.

7.6 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתוננה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.

בברכה,

 

       תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

 

נספח א'- רשימת המזגנים המשתתפים במבצע

TADIRAN U COOL INVERTER
מזגני טוסות
מזגני אמקור
מיני מרכזיים אינוורטר
מיני מרכזיים ON/OFF
מולטי אינוורטר