תקנון מבצע -3 שנות אחריות למזגני "אינוורטר תדיראן"

1. עורכת המבצע הינה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ. 520036302) מרח' אלכסנדר ינאי 1 פתח תקווה (להלן: "החברה"). 2. השתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.

3. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן: "ההטבה"- ההטבה המפורטת בסעיף 6.1 להלן "מוצר"- מזגנים מדגם "תדיראן אינוורטר" בלבד מהסוגים הבאים; עיליים, מיני מרכזים, מולטי אינוורטר אשר מופיעים בנספח א'. "משתתף"- לקוח סופי שהינו צרכן פרטי בלבד (לא תאגיד) אשר רכש מוצר בתקופת המבצע כמפורט להלן. "שנת האחריות הראשונה"- שנת אחריות לה זכאי כל משתתף הרוכש מוצר בהתאם לדין.

4. פרשנות

4.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. 4.2 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 4.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

5. תקופת המבצע

5.1 המבצע נערך מיום 01/01/2017 ועד ליום 31/01/2017 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע").

5.2 למרות כל האמור אחרת בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר האמור תהא בכתב ותפורסם באתר החברה לפחות 24 שעות מראש.

6. כללי המבצע

6.1 למשתתף הרוכש מוצר בתקופת המבצע תוענק אחריות לתקופה של שנתיים נוספות שתחילתן בתום שנת האחריות הראשונה ("תקופת האחריות הנוספת") ובסך הכול שלוש שנות אחריות. יצוין כי תנאי האחריות בגין תקופת האחריות הנוספת יהיו בהתאם לתנאי האחריות המפורטים בתעודת האחריות בגין שנת האחריות הראשונה, למעט תקופת האחריות שתהא כאמור לעיל.

6.2 מבלי לגרוע מזכות המשתתף לקבל האחריות כמפורט לעיל, משתתף אשר ישלח לחברה את גלוית האחריות שבאריזת המוצר, בצירוף חשבונית רכישה המעידה על ביצוע הרכישה בתקופת המבצע, בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 6.3 להלן, יקבל מאת החברה באמצעות הדואר תעודת המעידה על האחריות הנוספת כמפורט לעיל.

6.3 את גלוית האחריות (על גביה יצוין מספר טלפון ליצירת קשר) וחשבונית הרכישה ניתן לשלוח באחד מהאופנים הבאים: (א) באמצעות דואר רשום לכבוד תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לכתובת: רחוב הלהב 7 ת"ד 321 חולון מיקוד 581020; (ב) באמצעות פקס למספר 03-7359421; או (ג) באמצעות העלאת חשבונית רכישה וגלויות אחריות סרוקה לאתר החברה בכתובת www.tadiran-group.co.il והפעלת אחריות דיגיטלית [לחצו כאן למילוי תעודת אחריות למזגני תדיראן]; לשאלות נוספות וברורים בעניין זה, ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-7359422. מינימום מוצרים - 100 יחידות.

7. כללי

7.1 לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר ו/או להפריד את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה.

7.2 בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את זכאותו לקבלת ההטבה. בכפוף להוראות כל דין, החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלת דפוס ו/או תקלות ו/או שיבושים בפרסומים ובהפצת המוצרים למשווקים ו/או תקלות וטעויות אצל המשווקים עצמם ו/או תקלות ו/או שיבושים באתרי האינטרנט או בקו לצרכן ו/או כל תקלה אחרת במבצע, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הרוכש בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות המוצרים המשתתפים במבצע ומזכים בהטבה ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל אדם ו/או רוכש. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לרוכש כלשהו, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לרוכש כלשהו, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.

7.3 בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל ומסכים לכל האמור בו ולכל כל תנאיו.

7.3 בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל ומסכים לכל האמור בו ולכל כל תנאיו.

7.4 בתקנון זה ניתן לעיין ללא תשלום במשרדי החברה שברח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה ובאתר האינטרנט הרשמי של החברה.

7.5 מובהר, כי במידה שהמשתתף לא יעמוד בתנאי התשלום שסוכמו, החברה תהא רשאית לפסול את זכאותו ליהנות מההטבה שבמבצע זה.

7.6 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתוננה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.

בברכה, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ