תקנון מבצע - 3 שנות אחריות מוגבלת למזגני "תדיראן"

  1. מרח' אלכסנדר ינאי 1 פתח תקווה (להלן: "החברה").
  2. השתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.

3. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן: "ההטבה" – ההטבה המפורטת בסעיף 6.1. "משתתף"- לקוח סופי שהינו צרכן פרטי בלבד (לא תאגיד) אשר רכש מוצר בתקופת המבצע כמפורט להלן. "מוצר"- כל דגמי המזגנים העיליים, הרצפתיים, המיני מרכזיים ומזגני האינוורטר של תדיראן אשר מפורטים בנספח א' לתקנון זה. למען הסר ספק המבצע אינו חל על מזגני המולטי אינוורטר. "משווקים ואתרי סחר מורשים"- המשווקים ואתרי הסחר המורשים מטעם תדיראן כמפורט בכתובות הבאות: https://www.tadiran-group.co.il/blog/about1/suppliers כפי שמפורט מעת לעת. "שנת האחריות הראשונה"- שנת אחריות מלאה לה זכאי כל משתתף בהתאם לדין.

4. פרשנות

4.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. 4.2 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 4.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

5. תקופת המבצע

5.1 המבצע נערך מיום 01/01/2017 ועד ליום 31/03/2017 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע").

5.2 למרות כל האמור אחרת בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות ותהא ראשית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר של הפסקה, הארכה ו/או שינוי כאמור תהא בכתב ותפורסם באתר החברה לפחות 24 שעות מראש.  מתוכן שנת האחריות המלאה בהתאם לדין.

6. כללי המבצע

6.1 משתתף הרוכש מוצר בתקופת המבצע מתדיראן ו/או מהמשווקים ואתרי הסחר המורשים יהא זכאי לרכוש לאותו מוצר, בנוסף על אחריות המלאה בשנת האחריות הראשונה, אחריות מורחבת מוגבלת לתקופה של שנתיים נוספות שתחילתן בתום שנת האחריות הראשונה ("תקופת האחריות הנוספת") זאת בתמורה לתשלום חד פעמי בסך של 190 ש"ח כולל מע"מ ("תמורת האחריות הנוספת"). תמורת האחריות הנוספת תשולם לחברה כמפורט בסעיף 6.3 להלן ותהווה תנאי מקדים לקבלת שתי שנות האחריות הנוספות על פי סעיף זה.

6.2 על מנת ליהנות מההטבה, על המשתתף לשלוח לתדיראן גלוית אחריות בתוך חודש ממועד רכישת המוצר, בצירוף חשבונית רכישה המעידה על ביצוע הרכישה בתקופת המבצע מאת תדיראן ו/או המשווקים ואתרי הסחר המורשים והחברה תשלח למשתתף באמצעות הדואר תעודת אחריות בעבור תקופת האחריות הנוספת כמפורט לעיל ("תעודת האחריות הנוספת").

6.3 מובהר כי במקרה של רכישת מוצר כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, תיצור החברה קשר עם המשתתף בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת גלויות האחריות וחשבוניות הרכישה לצורך קבלת תשלום תמורת האחריות הנוספת על ידי המשתתף. תשלום תמורת האחריות הנוספת כאמור מהווה תנאי לקבלת תעודת האחריות הנוספת.

6.1         את גלוית האחריות (על גביה יצוין מספר טלפון ליצירת קשר) וחשבונית הרכישה ניתן לשלוח  באחד מהאופנים הבאים: א) באמצעות דואר רשום לכבוד תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לכתובת: רחוב הלהב 7 ת"ד 321 חולון  מיקוד 581020; (ב) באמצעות פקס למספר 03-7359421; או (ג) באמצעות העלאת חשבונית רכישה וגלויות אחריות סרוקה לאתר החברה בכתובת www.tadiran-group.co.il והפעלת אחריות דיגיטלית [[לחצו כאן למילוי תעודת אחריות למזגני תדיראן]; לשאלות נוספות וברורים בעניין זה, ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-7359422. 

6.5 ההשתתפות במבצע היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. מינימום המוצרים במלאי – 100 יחידות.

6.6 מובהר כי במידה והמשתתף לא יעמוד בתנאי התשלום שסוכמו בינו לבין החברה בקשר להטבה, החברה תהא רשאית שלא להעניק ללקוח את ההטבה.

כללי

7. לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר ו/או להפריד את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה.

8. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את זכאותו לקבלת ההטבה. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלת דפוס ו/או תקלות ו/או שיבושים בפרסומים ובהפצת המוצרים למשווקים ו/או תקלות וטעויות אצל המשווקים עצמם ו/או תקלות ו/או שיבושים באתרי האינטרנט או בקו לצרכן ו/או כל תקלה אחרת במבצע, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הרוכש בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות המוצרים המשתתפים במבצע ומזכים בהטבה ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל אדם ו/או רוכש. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לרוכש כלשהו, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לרוכש כלשהו, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט החברה כאמור.

9. בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו.

10. בתקנון זה ניתן לעיין ללא תשלום במשרדי החברה שברח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה.

11. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.

בברכה , תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

נספח א'- רשימת המזגנים המשתתפים במבצע

מזגנים עיליים : סדרת TADIRAN I סדרת TADIRAN SWIFT סדרת TADIRAN A סדרת TADIRAN ALPHA סדרת TADIRAN ALPHA INVERTER סדרת TADIRAN INVERTER A סדרת TADIRAN U COOL INVERTER

מזגנים מיני מרכזיים: סדרת WIND –R, WIND-P, WAVE P, SUPER WIND-R SILENT WIND P/WAVE –P, SUPER SLIM-P סדרת WIND INVERTER סדרת WAVE INVERTER סדרת SUPER SLIM INVERTER