תקנון מבצע "תדיראן Crazy Shopping 2017"

1. כללי

1.1 עורכת המבצע הינה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ. 520036302) מרח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה (להלן: "תדיראן" או "החברה").

1.2 ההשתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.

1.3 תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.

1.4 הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.5 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2. הגדרות

"משתתף" - רשאים להשתתף במבצע מתקינים ו/או סיטונאים הרוכשים מזגנים ישירות מתדיראן (לא כולל צרכנים סופיים ו/או מוסדות וארגונים ו/או חנויות ורשתות החשמל ו/או אתרי אינטרנט). "מזגנים" - כל דגמי מזגני תדיראן המפורטים בטבלה המצורפת כנספח א' לתקנון זה ("טבלת הצבירה"). "ההטבה" – בכפוף לתנאי המבצע כמפורט להלן בתקנון זה, המשתתף יקבל קודי קופון בסכומים בערכים נקובים של 50 ₪, 100 ₪, 500 ₪ או 1,000 ₪, בהתאם לדגמי המזגנים שרכש ולטבלת הצבירה, הניתנים למימוש לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתרי הקניות המקוונים של ספקי ההטבה. "ספקי ההטבה" – חברת שופמיינד בע"מ מפעילת אתר וואלה!שופס ("וואלה!שופס") (בכתובת האינטרנט: (www.wallashops.co.il ו/או חברת וואלה! טורס בע"מ מפעילת אתר וואלה!טורס ("וואלה!טורס") (בכתובת האינטרנט: (www.wallatours.co.il.

3. תקופת המבצע

3.1 המבצע יערך החל מיום 07/05/2017 ועד ליום 31/07/2017 (כולל) ("תקופת המבצע").

3.2 תדיראן שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר האמור תהא בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של תדיראן.

4. כללי המבצע

4.1 בקניית מזגנים בתקופת המבצע, צובר המשתתף הטבות, בהתאם לטבלת הצבירה המפורטת בנספח א', ובלבד שהמזגנים נרכשו על-ידי המשתתף.

4.2 חישוב רכישות המזגנים לצרכי בחינת הזכאות לצבירת ההטבות ייעשה על פי דו"ח מכירות, כמופיע בספרי תדיראן.

4.3 ההטבה תוענק למשתתף בסוף כל חודש, במהלך תקופת המבצע, לאחר בדיקת זכאות המשתתף להטבה.

4.4 סך הערכים הנקובים בקודי הקופון שיהיה זכאי המשתתף לקבל בהתאם לטבלת הצבירה יעוגל כלפי מטה למכפלה של סכום קוד הקופון הנמוך ביותר, שהינו 50 ₪. לדוגמא, במידה ויצבור המשתתף הטבה בסכום של 157 ₪, אזי המשתתף יקבל קוד קופון בסכום 150 ₪ בלבד.

4.5 מובהר, כי במידה ומשתתף לא יעמוד בתנאי התשלום שסוכמו בינו לבין תדיראן, תהא רשאית תדיראן לפסול את זכאותו של המשתתף לקבל את ההטבה לה הוא זכאי בהתאם לתקנון זה.

5. ההטבות

5.1 כל הטבה תהא ניתנת למימוש על-ידי המשתתף לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתרי האינטרנט של ספקי ההטבה, כפי שיוצעו מעת לעת על-ידי ספקי ההטבה ובכפוף לתקנוני ספקי ההטבה, אך למעט מוצרים המשתייכים לקטגוריית המזגנים, ככל שאלה יוצעו לרכישה באתרי ספקי ההטבה.

5.2 מימוש ההטבה על-ידי המשתתף יתבצע על-ידי המשתתף מול ספקי ההטבה, והינו כפוף לתנאי השימוש ולתקנונים שקבעו ספקי ההטבה, בהם ניתן לעיין באתרי האינטרנט של ספקי ההטבה. למען הסר ספק, המשתתף יוכל לרכוש באמצעות מימוש ההטבה מוצרים ו/או שירותים מספקי ההטבה בסכומים שאינם עולים על הערכים הנקובים המצטברים בקודי הקופון שיצבור המשתתף. יובהר, כי ברכישת מוצרים ו/או שירותים מספקי ההטבה בסכומים העולים על הערכים הנקובים המצטברים בקודי הקופון שצבר המשתתף, ישלים המשתתף את ההפרש בין מחירי המוצרים ו/או השירותים ברצונו לרכוש לבין סכום הערכים הנקובים בקודי הקופון שברצונו לממש, בתשלום במזומן ו/או באשראי ישירות לספקי ההטבה, בכפוף לתנאי השימוש והתקנונים של ספקי ההטבה.

5.3 המועד האחרון למימוש ההטבה על-ידי המשתתף יהיה 30.10.2017 ("מועד המימוש האחרון"). יובהר, כי פנית משתתף לספקי ההטבה בבקשה למימוש הטבה, שתתקבל לאחר מועד המימוש האחרון לא תכובד ולמשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או ספקי ההטבה בגין כך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד המימוש האחרון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.4 לאחר מועד המימוש האחרון תבטל תדיראן את כל יתרת קודי הקופונים שלא מומשו ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או אפשרות החלפה ו/או זיכוי בגין הסכומים שלא מומשו כלפי תדיראן ו/או כלפי ספקי ההטבה.

5.5 לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מתדיראן ו/או מספקי ההטבה ו/או מבתי העסק בהם יהיה ניתן לממש את ההטבה ו/או מכל צד ג', ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן ו/או ספקי ההטבה בגין כך.

5.6 ההשתתפות במבצע ומימוש ההטבה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. יובהר כי תדיראן איננה אחראית למימוש ההטבה וכן איננה נושאת בכל אחריות לגבי המוצרים ו/או השירותים שיסופקו בעקבות מימוש ההטבה ולכל נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש) ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד ג' עקב ו/או בקשר עם השתתפותו במבצע ו/או בקשר עם ההטבה ו/או עם המוצרים ו/או השירותים כאמור.

5.7 תדיראן ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על-ידי ספקי ההטבה ו/או מי מטעמם ו/או לכל תקלות ו/או שיבושים עם השימוש במוצרים ו/או השירותים שיסופקו ו/או תקלות וטעויות אצל ספקי ההטבה ו/או תקלות במוצרים ו/או בשירותים שינבעו מההטבה, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא תדיראן רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את ההטבות המשתתפות במבצע ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון.

5.8 בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה למימוש ההטבה יש לפנות לשירות הלקוחות של ספקי ההטבה, כמפורט באתרי האינטרנט של ספקי ההטבה.

5.9 קוד הקופון דינו ככסף מזומן והאחריות על שמירתו היא של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תדיראן ו/או כלפי ספקי ההטבה בכל מקרה של אובדן ו/או גניבת קוד הקופון ו/או על ידי גורם שלישי לאחר מסירת הקופון למשתתף על ידי תדיראן.

6. שונות

6.1 בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הינו מקבל את האמור בו ואת כל תנאיו. ניתן לעיין בתקנון זה (כולל כל נספחיו), ללא תשלום, במשרדי תדיראן, רח' אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה.

6.2 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תדיראן מאחלת למשתתפים בהצלחה.